DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 2.000,- Kč, nevztahuje se na motocykly a skútry.

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní společnost CITY MOTO, s.r.o., IČO: 07584032, se sídlem Univerzitní 2857/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36999 (dále jen „prodávající“), tímto zavádí ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Kupujícím se dle tohoto reklamačního řádu míní jak spotřebitel nakupující u prodávajícího zboží, tak spotřebitel využívající služeb servisu věcí u prodávajícího. Zbožím je dle tohoto reklamačního řádu prodávaná věc, ale také poskytovaná služba ze strany prodávajícího. Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako “reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

 

 1. Výluky odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • za opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
 • za vady zboží, které vyplývají z jeho povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze),
 • pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

V případě poskytování služby - servisu zboží prodávající neodpovídá za vady, které servisovaná věc měla již při předání k servisu, nebo které vznikly v důsledku vad, které již věc měla při předání k servisu. Vady, které má věc již při předání prodávajícímu k servisu a které jsou patrné, prodávající zaznamená do předávacího protokolu.

 

 1. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Záruční podmínky

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (jakostní záruka), použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí dvacet čtyři (24) měsíců (není na věci, obalu, návodu, reklamě v souladu s jinými právními předpisy, uvedena záruka delší). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

 1. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího. Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem, záručním listem (byl-li vydán) či jiným prokazatelným způsobem. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. Zboží je vhodné k reklamaci dodat včetně veškerého příslušenství.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V provozovně prodávajícího je vždy přítomna osoba pověřená k vyřizování reklamací.

 

 1. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 25.3. 2019 a je k dispozici v sídle prodávajícího. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

×

Splátková kalkulačka ESSOX